Polityka prywatności

Dla Użytkowników odwiedzających witrynę https://biowen.eu
Dbając o transparentność i rzetelność podczas świadczenia naszych usług, prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszego dokumentu. Opisujemy w nim, na jakiej podstawie i w jakim celu są przetwarzane dane osobowe osób fizycznych korzystających z witryny https://biowen.eu. Pragniemy poinformować, kiedy dane osobowe są wykorzystywane oraz jakie prawa przysługują Użytkownikom w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Biodio Lab Sp. z o.o. (Dawniej: Biodio Sp. z o.o. Sp.k) z siedzibą w Białymstoku. Spółka przywiązuje ogromną wagę do poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających witrynę https://biowen.eu/, dokłada najwyższych starań, aby Użytkownicy czuli się komfortowo i bezpiecznie, a proces przetwarzania danych osobowych był transparentny oraz zgodny z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

Spis treści

I. Definicje
II. Podstawy prawne
III. Informacje o administratorze danych
IV. Zakres przetwarzanych danych
V. Cele i podstawy przetwarzania danych
VI. Okresy przetwarzania danych
VII. Prawa podmiotów danych
VIII. Sposoby realizacji praw
IX. Odbiorcy danych
X. Inne przypadki przetwarzania danych osobowych przez Biodio Lab Sp. z o.o. (Dawniej: Biodio Sp. z o.o. Sp.k) z siedzibą w Białymstoku
XI. Informacje dotyczące Witryny oraz Cookies
XII. Zabezpieczenia danych osobowych
XIII. Postanowienia końcowe

I. Definicje

Polityka niniejsza Polityka Prywatności, dostępna pod adresem https://biowen.eu/polityka-prywatnosci/.
Witryna strona internetowa https://biowen.eu/.
Użytkownik osoba fizyczna, odwiedzająca Witrynę lub korzystająca z jednej albo kilku usług lub funkcjonalności opisanych w Polityce, której dane osobowe przetwarzane są co najmniej w jednym celu wskazanym w Polityce;
Dane osobowe wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (,,osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
Przetwarzanie operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taka jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
Administrator podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych, tu: Biodio Lab Sp. z o.o. (Dawniej: Biodio Sp. z o.o. Sp.k) z siedzibą w Białymstoku;
RODO Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1);
Profilowanie dowolna forma zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

II. Podstawy prawne

Niniejsza Polityka prywatności respektuje przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym:
– przepisów Kodeksu Cywilnego (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r., t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1360 ze zm.) ze szczególnym uwzględnieniem zawierania umów na odległość, świadczenia usług, przedawnienia roszczeń,
– przepisów ustawy o świadczeniu usług elektronicznych, w szczególności w zakresie obowiązków Administratora świadczącego usługi drogą elektroniczną,
– przepisów RODO, w tym realizacji zasad przetwarzania danych osobowych, poszanowania praw podmiotów danych, realizacji obowiązku informacyjnego
– przepisów ustawy o z dnia 30 maja 2014 r. prawach konsumenta, w szczególności obowiązków przedsiębiorcy w umowach zawieranych na odległość (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287),
– przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 217) oraz ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. 2022 r, poz. 931 ze zm.), w zakresie wystawiania faktur w formie elektronicznej i przetwarzania danych osobowych do wystawiania faktur,
– przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1062), w zakresie dotyczącym ochrony praw do Witryny.

III. Informacje o administratorze danych

Administratorem danych osobowych jest Biodio Lab Sp. z o.o. (Dawniej: Biodio Sp. z o.o. Sp.k) Siedziba Administratora mieści się przy ul. Choroszczańskiej 24, 15-732 Białystok. Z Administratorem można kontaktować się przez adres mailowy: info@biowen.eu, oraz listownie na adres siedziby, we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z realizacją praw przysługujących na mocy RODO.

IV. Zakres przetwarzanych danych

W zależności od takich okoliczności jak osobiste potrzeby i preferencje, ustawienia przeglądania Witryny, formy kontaktu z Biodio Lab Sp. z o.o. (Dawniej: Biodio Sp. z o.o. Sp.k), realizacji dostawy zakupionych towarów i formy rozliczenia, mogą być Państwo poproszeni o podanie mniejszego lub większego zakresu informacji niezbędnych do realizacji usług oferowanych przez Biodio Lab Sp. z o.o. (Dawniej: Biodio Sp. z o.o. Sp.k), w tym:
– imię i nazwisko,
– nazwa Użytkownika – login,
– NIP,
– adres korespondencyjny i adres dostawy,
– adres e-mail,
– numer telefonu,
– adres IP,
– dane do płatności internetowych,
– inne dane związane z realizacją usługi, w tym wizerunek w przypadku wejścia w obszar monitorowany, informacje pozostawiane w komentarzach i opiniach, dane pozostawiane na portalach społecznościowych, czy dane podlegające profilowaniu po wyrażeniu na to zgody.

V. Cele i podstawy przetwarzania danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane są w celu:
 świadczenia usług (w tym świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie rejestracji konta, składania zamówień, realizacji zakupów, zapytań, przesyłania informacji handlowych i branżowych i udostępniania Użytkownikom treści gromadzonych w Witrynie, dokonywania płatności),
 podjęcia kroków do zawarcia umowy, zrealizowania i rozliczenia umowy,
 obsługi kontaktów z klientami, zapytań, skarg lub sugestii, przechowywania opinii,
 spełniania wymogów wynikających z przepisów prawa (w tym przepisów rachunkowych),
 obsługi reklamacji,
 ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami,
 administrowania stroną internetową w celach analitycznych i statystycznych, poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług,
 przetwarzania informacji pozostawianych w komentarzach i opiniach w tym na portalach społecznościowych,
 profilowania po wyrażeniu na to zgody.

W zależności od przypadku i celu przetwarzania, podstawą przetwarzania danych osobowych może być:

Podstawa prawna Wyjaśnienie
art. 6 ust. 1 lit.  a  RODO: osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów Zgoda – w odniesieniu do realizacji kontaktów, pozostawania w bazie klientów, przesyłania informacji handlowych i branżowych, profilowania, przetwarzania informacji pozostawianych w komentarzach i opiniach w tym na portalach społecznościowych, administrowania stroną (tu zgoda wyrażona za pośrednictwem banera cookies); zgoda może być wycofana w każdym czasie, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania danych osobowych w czasie obowiązywania zgody
6 ust. 1 lit.  b  RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy umowa realizowana przez Biodio Lab Sp. z o.o. (Dawniej: Biodio Sp. z o.o. Sp.k) na rzecz klientów (świadczenie usług drogą elektroniczną, sprzedaż)
art. 6 ust. 1 lit. c RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze obowiązek prawny administratora, w tym obowiązki rachunkowo-księgowe
art. 6 ust. 1 lit. f RODO: przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą powołujemy się na uzasadniony interes podczas analizy, rozwoju, usprawniania i optymalizacji  strony internetowej (przede wszystkim w celu zapewnienia bezpieczeństwa strony internetowej, sieci i systemów), a także w aspekcie obrony przed roszczeniami oraz funkcjonowania monitoringu wizyjnego w lokalizacjach Administratora

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niepodanie danych może uniemożliwić realizację usług. Administrator w sposób świadomy i intencjonalny nie przekazuje danych osobowych poza granice Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

VI. Okresy przetwarzania danych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały one zebrane i są przetwarzane (m.in. przez okres przechowywania dokumentacji dotyczącej umów, dokumentacji księgowej, okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa), natomiast dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody – do czasu jej wycofania. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa albo wyrażona przez Państwa zgoda. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

VII. Prawa podmiotów danych

O ile spełnione zostaną przesłanki wynikające z przepisów RODO i nie wyłączają tego przepisy szczególne, mogą Państwu przysługiwać następujące uprawnienia w zakresie przetwarzania danych osobowych:

Prawo Podstawa prawna Wyjaśnienie
prawo do wycofania zgody Art. 7 RODO Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Osoba, której dane dotyczą, jest o tym informowana, zanim wyrazi zgodę. Wycofanie zgody musi być równie łatwe jak jej wyrażenie
prawo do informacji Art. 13 i 14 RODO Administrator podczas pozyskiwania danych osobowych podaje jej wszystkie informacje wypunktowane w treści art. 13 i 14 RODO. Administrator podejmuje odpowiednie środki, aby w zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem  udzielić osobie, której dane dotyczą, wszelkich informacji, o których mowa w art. 13 i 14.
prawo dostępu do danych osobowych Art. 15 RODO Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące. Administrator dostarcza osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu.
prawo żądania sprostowania danych osobowych Art. 16 RODO Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe
prawo żądania usunięcia danych osobowych Art. 17 RODO Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych tylko w sytuacji jeśli zajdą przesłanki wynikające z treści tego przepisu
prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych Art. 18 RODO Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania w określonych prawem przypadkach. Jeżeli przetwarzanie zostało ograniczone, takie dane osobowe można przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego
prawo do powiadomienia o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania Art. 19 RODO Administrator informuje o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania, których dokonał zgodnie z art. 16, art. 17 ust. 1 i art. 18 RODO, każdego odbiorcę, któremu ujawniono dane osobowe, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku. Administrator informuje osobę, której dane dotyczą, o tych odbiorcach, jeżeli osoba, której dane dotyczą, tego zażąda
prawo do przenoszenia danych Art. 20 RODO Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych Art. 21 RODO Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f), w tym profilowania na podstawie tych przepisów

Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce: Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

VIII. Sposoby realizacji praw

Zgłoszenia dotyczącego realizacji praw wynikających z RODO można dokonać na kilka sposobów:
– osobiście w siedzibie Administratora, mieszczącej się pod adresem ul. Choroszczańska 24, 15-732 Białystok
– drogą elektroniczną na adres mailowy: info@biowen.eu;
– drogą listowną na adres: ul. Choroszczańska 24, 15-732 Białystok.
Aby móc przyjąć i przeanalizować Państwa zgłoszenie, a także przygotować na nie odpowiedź, musimy otrzymać następujące informacje:
– Państwa dane identyfikacyjne,
– z jakiego prawa i w jakim zakresie chcecie Państwo skorzystać,
– jaki jest preferowany kanał kontaktu zwrotnego.

Zgodnie z treścią art. 12 ust. 3 RODO, Administrator bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udziela osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniem na podstawie art. 15–22 RODO. W razie potrzeby termin ten można przedłużyć o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. Aby dokładnie przeanalizować Państwa sprawę oraz w uzasadnionych przypadkach móc zrealizować zgłoszone żądanie, przyjęliśmy następujący czas realizacji, licząc od daty wpłynięcia żądania, przy założeniu, że realizacja jest dopuszczalna na podstawie obowiązujących przepisów prawa:

Przedmiot żądania Czas realizacji
prawo do wycofania zgody 14 dni roboczych
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych 21 dni roboczych
prawo dostępu do danych 14 dni roboczych
prawo do informacji 14 dni roboczych
prawo żądania sprostowania danych 7 dni roboczych
prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych 21 dni roboczych
prawo żądania usunięcia danych 30 dni roboczych
prawo do powiadomienia o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania 14 dni roboczych

Realizacja praw osób, których dane dotyczą jest bezpłatna, chyba że inaczej stanowią przepisy RODO. Zgodnie z treścią art. 12 ust. 5 RODO administrator może pobrać rozsądną opłatę, uwzględniając administracyjne koszty udzielenia informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia żądanych działań.

IX. Odbiorcy danych

Do danych osobowych przetwarzanych przez Biodio Lab Sp. z o.o. (Dawniej: Biodio Sp. z o.o. Sp.k) z siedzibą w Białymstoku mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy i zleceniobiorcy oraz uprawnione i upoważnione osoby zajmujące się obsługą Witryny, jak również podmioty, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych w drodze zawartych umów powierzenia przetwarzania danych na mocy art. 28 RODO (np. firmom kurierskim, podmiotom świadczącym usługi IT, dostawcom oprogramowania, podmiotom dostarczającym rozwiązania e-fakturowe, podmiotom prowadzącym usługi księgowe). Dane osobowe mogą być udostępniane m.in. organom państwa na mocy przepisów prawa, lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na Administratorze obowiązków. Odrębnym administratorem danych osobowych w zakresie płatności online oraz rozpoznawania reklamacji co do płatności, jest PayU, Twisto.

X. Inne przypadki przetwarzania danych osobowych przez Biodio Lab Sp. z o.o. (Dawniej: Biodio Sp. z o.o. Sp.k)  z siedzibą w Białymstoku

Kontakt telefoniczny:
W przypadku kontaktowania się z Administratorem drogą telefoniczną, w sprawach niezwiązanych z zawartą umową lub świadczonymi usługami, Administrator może żądać podania danych osobowych, gdy będzie to niezbędne do zajęcia się sprawą, której dotyczy kontakt. Podstawą prawną jest w takim wypadku uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na konieczności rozwiązania zgłoszonej sprawy związanej z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. Administrator po uprzednim uzyskaniu zgody może rejestrować rozmowy telefoniczne w celu zagwarantowania pewności i bezpieczeństwa co do ustaleń i świadczonych usług.

Monitoring wizyjny:
W celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia oraz ewentualnie w celu obrony przed roszczeniami lub ich dochodzenia, Administrator może stosować w swoich lokalizacjach monitoring wizyjny. Zebrane w ten sposób dane nie są wykorzystywane do żadnych innych celów. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na zapewnieniu bezpieczeństwa osobom przebywającym w lokalizacjach Administratora, w tym zapewnieniu bezpieczeństwa pracownikom i klientom oraz zapewnieniu bezpieczeństwa mieniu Administratora i klientów oraz ochrony jego praw. Obszary monitorowane są odpowiednio oznaczone piktogramami, dostępne są również klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych w zakresie monitoringu.

Profilowanie:
Wyłącznie za zgodą, która w każdej chwili może zostać wycofana oraz wyłącznie na potrzeby analizy zainteresowań klienta w celu personalizacji komunikatów wysyłanych do Klientów, proponowania opcji zakupowych najbardziej odpowiadających potrzebom Klientów. Analizowana może być wielkość i częstotliwość zakupów oraz rodzaj wybieranych produktów, aby lepiej dopasować wysyłane komunikaty lub wyświetlane na stronie informacje do potrzeb Użytkownika.

XI. Informacje dotyczące Witryny oraz Cookies

1. Cookies identyfikuje Użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego treści, w tym reklam. Właściciel stosuje Cookies, aby zagwarantować odpowiedni standard wygody Serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane w celu optymalizacji działań.
2. Cookies wykorzystywane są w celu:
– dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika;
– optymalizacji korzystania z Serwisu, w szczególności poprzez rozpoznawanie urządzenia końcowego Użytkownika,
– tworzenia statystyk,
– utrzymania sesji Użytkownika,
– dostarczania Użytkownikowi treści reklamowych.
3. Cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu.
4. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu, aby usprawniać funkcjonowanie Serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację.
5. Należy pamiętać, że w niektórych przypadkach, niezależnych od Właściciela, oprogramowanie zainstalowane przez Użytkownika na urządzeniu końcowym, służące do przeglądania stron internetowych (np. przeglądarka internetowa) wprowadza domyślne przechowywanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione między innymi w taki sposób, aby blokować automatyczne ustawienia Cookies bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym Użytkownika. Informacje szczegółowe w tym zakresie dostępne są w ustawieniach i instrukcjach dotyczących oprogramowania (przeglądarki internetowej).
6. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.
7. Zmiana ustawień stanowi wyrażenie sprzeciwu, który w przyszłości może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu. Całkowite wyłączenie opcji przyjmowania Cookies nie będzie oznaczać braku możliwości przeglądania treści zamieszczanych w Serwisie z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.
8. Niedokonanie zmiany ustawień oznacza, że dane będą zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika (korzystanie z Serwisu będzie powodować automatyczne zamieszczanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika). Oznacza to akceptację Cookies.
9. Przechowywane dane zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Użytkownika lub oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.
10. Informacje dotyczące Cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach Serwisu.
11. Pliki cookie Google Analytics umożliwiają działanie funkcji tego narzędzia. Oprogramowanie to pomaga zdobyć i analizować informacje na temat wykorzystywanego rodzaju przeglądarki, liczby odwiedzających stronę, skuteczności kampanii marketingowych i czasu poszczególnych wizyt. Informacje te służą do udoskonalenia strony internetowej https://biowen.eu/ dla zwiększenia wygody Użytkowników i poziomu obsługi klientów.
12. Pliki cookie Facebook umożliwiają działanie funkcji statystyk tego serwisu. Oprogramowanie to pomaga zdobyć i analizować informacje na temat wykorzystywanego skuteczności kampanii marketingowych. Informacje te służą do udoskonalenia strony internetowej https://biowen.eu/ oraz dopasowaniu reklam na Facebooku.
13. Pliki cookie Google Adwords umożliwiają działanie funkcji tego narzędzia. Google AdWords wykorzystuje technologię cookies w celu umożliwienia oceny poprawności i skuteczności prowadzonej działalności reklamowej z wykorzystaniem sieci AdWords. Informacje te służą do udoskonalenia strony internetowej https://biowen.eu/.
14. Pliki cookie nie są nigdy łączone z danymi podanymi przez Użytkownika, o których mowa w II części niniejszej polityki prywatności i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.
15. Pliki te nie przechowują żadnych informacji o charakterze poufnym.
16. System informatyczny, z którego korzysta serwis biowen.eu automatycznie gromadzi w logach dane związane z urządzeniem, z którego korzysta Użytkownik łącząc się z biowen.eu. Dane te gromadzone są jedynie w celach statystycznych i dotyczą: typu urządzenia, systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki internetowej, rozdzielczości ekranu, głębi kolorów, IP, dostawcy usług internetowych, czy adres wejścia na biowen.eu i są wykorzystywane jedynie w procesie optymalizacji biowen.eu w celu zapewnienia jak największej wygody korzystania.

XII. Zabezpieczenia danych osobowych

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem osób niepowołanych, utratą czy uszkodzeniem.
Administrator stosuje rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia rejestracji operacji na danych osobowych oraz identyfikowalności osób dokonujących tych operacji.
Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego kontrahenci i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.
Dostęp do dokumentacji i systemu informatycznego zawierających dane osobowe posiadają tylko upoważnione osoby, w zakresie niezbędnym do osiągnięcia celów przetwarzania.

XIII. Postanowienia końcowe

Polityka wchodzi w życie z dniem 01.01.2023 r. Zmiana treści Polityki może nastąpić przez Administratora i jest publikowana na stronie internetowej.
Wszelkie odstępstwa od Polityki wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
W sprawach nieuregulowanych w Polityce stosuje się odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
Administrator starannie dobiera swoich partnerów biznesowych, nie odpowiada jednak za standard i politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli, operatorów czy administratorów innych stron internetowych, w tym portali społecznościowych. Polecamy ich weryfikację we własnym zakresie.