REGULAMIN SPRZEDAŻY

ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE

 1. Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym
  korzystania ze Sklepu, oraz prawa, obowiązki i warunki odpowiedzialności Sprzedawcy i
  Klienta. Regulamin zawiera także informacje, do których przekazania Konsumentowi
  zobowiązany jest Sprzedawca zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym ustawą z dnia
  30 maja 2014 roku o prawach konsumenta
  (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2759 z późn. zm.).

 2. Każdy Klient powinien zapoznać się z Regulaminem.

 3. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Sklepu i udostępniany jest nieodpłatnie
  także przed zawarciem umowy. Na żądanie Klienta Regulamin jest także udostępniany w
  taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą
  systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient (np. pocztą elektroniczną)

 1. Podstawowe definicje:

 • Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego;

 • Sprzedawca lub Usługodawca: Biodio Lab Sp. z o.o. (Dawniej: Biodio Sp. z o.o. Sp.k),  ul. Choroszczańska 24, 15-732
  Białystok, NIP: 5423393334,REGON 385435834, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001074861

 • Klient lub Usługobiorca: osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność
  do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca
  osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać
  zobowiązania, która nawiąże stosunek prawny ze Sprzedawcą w zakresie działalności
  Sklepu. Klient to także Konsument, jeśli w danej kwestii brak oddzielnych postanowień w stosunku do Konsumenta;

 • Konsument: Klient będący osobą fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej (zakupu), niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

 • Usługa Elektroniczna – usługa w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o
  świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2017.1219 t.j. ze zm.), świadczona drogą
  elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Serwisu;

 • Sklep lub Sklep Internetowy, lub Serwis: Usługa elektroniczna, Sklep Internetowy,
  prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://biowen.eu/ w ramach którego Klient zawiera umowę sprzedaży na odległość, strony są informowane o dokonaniu sprzedaży za pomocą poczty elektronicznej generowanej automatycznie, a wykonanie umowy (w szczególności dostawa Towaru) następuje poza internetem;

 • Konto – Usługa Elektroniczna, oznaczona indywidualną nazwą (loginem) i hasłem
  podanym przez Klienta, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o czynnościach w
  ramach Sklepu;

 • Towar lub Produkt – towary sprzedawane w Sklepie, znajdujące się w ofercie
  Sprzedawcy;

 • Umowa – umowa na odległość, dotycząca zakupu Towaru, zawarta na skutek złożenia
  przez Klienta Zamówienia w Sklepie i jego przyjęcia przez Sprzedawcę;

 • Formularz – skrypt stanowiący środek komunikacji elektronicznej, umożliwiający
  złożenie Zamówienia w Sklepie lub dokonanie innych czynności w Sklepie;

 • Zamówienie – dyspozycja zakupu Towaru złożona przez Klienta za pomocą środków
  komunikacji technicznej;

 • Newsletter – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona
  przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), która umożliwia
  wszystkim korzystającym z niej Klientom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych wiadomości (newsletter-ów), zawierających informacje o Serwisie, w tym
  nowościach lub promocjach w Sklepie.

 • Kompatybilność – współdziałanie Treści Cyfrowej lub Usługi cyfrowej ze sprzętem komputerowym lub oprogramowaniem, zazwyczaj używanym do korzystania z treści lub usługi cyfrowej, bez konieczności ich przekształcenia.

 • Operator płatności – PayPro SA (PayPro) z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Pastelowej 8 (60-198), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887.

 • Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta – Przedsiębiorca zawierający ze Sprzedawcą Umowę związaną z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale umowa ta nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej ujawnionym w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 • Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, wykonująca
  we własnym imieniu działalność gospodarczą, w tym działalność zawodową, które w ramach tej działalności i na jej potrzeby dokonują zakupu bezpośrednio związanego z tą działalnością, w Serwisie.

 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy na odległość składane z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Zamówienie określa Produkt, którego dotyczy, a także informacje konieczne do zawarcia i wykonania Umowy, wskazane w Formularzu Zamówienia takie jak sposób płatności, sposób dostawy, miejsce dostawy, dane Klienta.

 • Płatność – uiszczenie należności na rzecz Sprzedawcy, które może odbywać się poprzez dostępne w Serwisie metody płatności online, w zależności od wybranego sposobu płatności i zamówionej Treści Cyfrowej.

 • Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827 ze zm.), dalej jako Ustawa.

 • Kodeks Cywilny– ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), dalej jako Kodeks cywilny.

 • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej jako RODO.

 • Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000 z późn. zm.).

ROZDZIAŁ 2. INFORMACJE PODSTAWOWE I TECHNICZNE:

 1. Dane Sprzedawcy do kontaktu z Klientem: Biodio Lab Sp. z o.o. (Dawniej: Biodio Sp. z o.o. Sp.k),  ul. Choroszczańska
  24, 15-732 Białystok, tel:. +48 884 734 844, adres e-mail:
  info@hempking.eu

 2. Sprzedawca oferuje następujące rodzaje Usług Elektronicznych:

 • Sklep Internetowy,

 • Newsletter,

 • Opiniowanie (komentowanie),

 • Konto.

 1. Sprzedawca świadczy Usługi Elektroniczne zgodnie z Regulaminem.

 2. Warunkiem technicznym korzystania ze Sklepu jest posiadanie przez Klienta
  komputera lub innych urządzeń umożliwiających przeglądanie sieci Internet,
  odpowiedniego oprogramowania (w tym przeglądarki internetowej), dostępu do
  Internetu oraz aktualnego i czynnego konta poczty elektronicznej.

 3. Obowiązuje zakaz dostarczania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.

 4. Korzystanie ze Sklepu może się wiązać z zagrożeniami typowymi dla korzystania
  z Internetu, typu spam, wirusy, ataki hakerskie. Sprzedawca podejmuje działania
  celem przeciwdziałania tym zagrożeniom. Sprzedawca wskazuje, iż publiczny
  charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną
  wiązać może się z zagrożeniem pozyskania lub modyfikowania danych Klientów
  przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki
  techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia, w tym programy
  antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.

 5. Zawarcie umowy o świadczenie Usług Elektronicznych następuje za
  pośrednictwem Sklepu przez internet. Klient może w każdej chwili zakończyć
  korzystanie z Usług Elektronicznych poprzez opuszczenie Sklepu lub poprzez
  usunięcie konta Klienta. W takim przypadku umowa o świadczenie Usług
  Elektronicznych rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania
  dodatkowych oświadczeń stron.

 6. Nie ma możliwości korzystania ze Sklepu anonimowo lub z wykorzystaniem
  pseudonimu.

ROZDZIAŁ 3 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:

 1. Biodio Lab Sp. z o.o. (Dawniej: Biodio Sp. z o.o. Sp.k) jako administrator danych osobowych, mając na względzie
  przepisy z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 w
  sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane RODO, Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1),
  przedstawia informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:

 2. Administratorem danych osobowych jest Biodio Lab Sp. z o.o. (Dawniej: Biodio Sp. z o.o. Sp.k)Siedziba
  Administratora mieści się przy ul. Choroszczańskiej 24, 15-732 Białystok.
  Z Administratorem można kontaktować się przez adres mailowy:
  rodo@hempking.eu, listownie oraz pod numerami tel. +48 884 734 844.

 3. W zależności od celu, w jakim dane są przetwarzane oraz formy kontaktu
  z Biodio Lab Sp. z o.o. (Dawniej: Biodio Sp. z o.o. Sp.k) mogą być Państwo poproszeni o podanie mniejszego lub
  większego zakresu informacji niezbędnych do realizacji usług oferowanych przez Biodio Lab Sp. z o.o. (Dawniej: Biodio Sp. z o.o. Sp.k),  tj: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres
  e-mail, numer telefonu, dane niezbędne do wystawienia faktury etc.

 4. Dane osobowe przetwarzane mogą być przetwarzane w celu:
  – dostarczenia informacji dotyczących produktów oferowanych przez Biodio
  (marketing drogą mailową i smsową, analiza zainteresowań klienta w celu
  proponowania mu opcji zakupowych najbardziej odpowiadających
  potrzebom),

 • obsługi kontaktów z klientami i innymi zainteresowanymi osobami, w tym
  realizacji zapytań,

 • wysyłki newslettera,

 • realizacji współpracy biznesowej,

 • administrowania stroną internetową, prowadzenia bloga

 • zawarcia i realizacji umowy, a także dokonywania rozliczeń w związku ze
  świadczonymi usługami, zgodnie ze standardami oraz realizowania
  obowiązków administratora wynikających z przepisów powszechnie
  obowiązującego prawa,

 • dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową, celem egzekucji
  należności oraz reklamacji.

 1. W zależności od przypadku, podstawą przetwarzania danych osobowych może
  być:

 • zgoda w odniesieniu do realizacji kontaktów, pozostawania w bazie
  klientów, wysyłki newslettera i informacji handlowych drogą mailową i
  smsową (art. 6 ust. 1 lit. a RODO: osoba, której dane dotyczą wyraziła
  zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej
  liczbie określonych celów), która może być wycofana w każdym czasie,
  przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania
  danych osobowych w czasie obowiązywania zgody), przy czym Biodio Lab Sp. z o.o. (Dawniej: Biodio Sp. z o.o. Sp.k).

 • pozyskuje zgody na podstawie przepisów RODO, ustawy
  Prawo telekomunikacyjne i Ustawy o świadczeniu usług elektronicznych;

 • zawarcie i realizacja umowa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO: przetwarzanie jest
  niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane
  dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą,
  przed zawarciem umowy);

 • obowiązek prawny administratora (art. 6 ust. 1 lit. c RODO: przetwarzanie
  jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego
  na administratorze);

 • prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora (art. 6 ust.
  1 lit. f RODO: przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z
  prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora
  lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny
  charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i
  wolności osoby, której dane dotyczą). Powołujemy się na uzasadniony
  interes Biodio Lab Sp. z o.o. (Dawniej: Biodio Sp. z o.o. Sp.k) podczas analizy, rozwoju, usprawniania i
  optymalizacji strony internetowej, produktów i usług (przede wszystkim
  w celu zapewnienia bezpieczeństwa strony internetowej, sieci i
  systemów), a także dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową,
  celem egzekucji należności czy reklamacji.

 1. Do danych osobowych zbieranych przez Biodio Lab Sp. z o.o. (Dawniej: Biodio Sp. z o.o. Sp.k) mają bezpośredni
  dostęp jedynie upoważnieni pracownicy oraz uprawnione i upoważnione osoby
  oraz podmioty, którym Administrator powierza przetwarzanie danych
  osobowych w drodze zawartych umów powierzenia przetwarzania danych na
  mocy art. 28 RODO (np. podmiotom świadczącym usługi księgowe, kurierskie,
  dostawcy usług, m.in. systemów informatycznych). Dane osobowe mogą być
  udostępniane m.in. organom państwa na mocy przepisów prawa, lub innym
  podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania
  ciążących na Administratorze obowiązków (np. poczcie, operatorom płatności).
  6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla
  którego zostały one zebrane i są przetwarzane (m.in. przez okres
  przechowywania dokumentacji dotyczącej umów, czy dokumentacji księgowej
  wynikający z przepisów prawa), do końca okresów przedawnienia roszczeń
  związanych z zawartą umową, natomiast dane osobowe przetwarzane na
  podstawie zgody – do czasu jej wycofania. Okres przetwarzania danych może być
  przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i
  dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie
  jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa
  albo wyrażona przez Państwa zgoda. Po upływie okresu przetwarzania dane są
  nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

 2. Mają Państwo następujące prawa, o ile spełnione zostaną przesłanki określone
  w przepisach art. 15-22 RODO i nie wyłączają tego przepisy szczególne:

 • prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych,

 • prawo uzyskania kopii danych,

 • prawo do sprostowania,

 • prawo do usunięcia danych,

 • prawo do ograniczenia przetwarzania (z wyjątkiem ważnych względów
  interesu publicznego Rzeczpospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej),

 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania (w tym profilowania),

 • prawo do przenoszenia danych,

 • prawo wycofania zgody poprzez mailowe poinformowanie Biodio Lab Sp. z o.o. (Dawniej: Biodio Sp. z o.o. Sp.k),

 • oraz prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych
  osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony
  danych osobowych (osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do
  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193
  Warszawa, tel. 22 531 03 00) .

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niepodanie danych uniemożliwi
  realizację usług.

 2. Biodio Lab Sp. z o.o. (Dawniej: Biodio Sp. z o.o. Sp.k)nie przekazuje danych osobowych poza granice
  Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 3. Za zgodą Użytkownika serwisu https://biowen.eu/ Administrator może
  dokonywać profilowania poprzez obserwację i analizę ostatnio przeglądanych na
  stronie produktów, w celu zaproponowania klientowi najbardziej interesujących
  go opcji zakupowych. Dla przykładu analizowana może być wielkość i
  częstotliwość zakupów oraz rodzaj wybieranych produktów, aby lepiej
  dopasować wysyłane komunikaty lub wyświetlane na stronie informacje do
  potrzeb Użytkownika. Zgoda na profilowanie może zostać w każdym czasie
  wycofana, Użytkownikom przysługuje również prawo sprzeciwu wobec tego
  działania. Prawo do sprzeciwu i wycofania zgody można zrealizować poprzez
  informację na adres: rodo@hempking.eu. Państwa dane nie są i nie będą
  podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

ROZDZIAŁ 4. INFORMACJE DODATKOWE:

 1. Rejestracja Konta na stronie internetowej Sklepu jest bezpłatna i wymaga
  następujących działań: Klient wypełnia formularz rejestracji, podając określone
  dane, udzielając zgody na przetwarzanie danych osobowych i składając
  oświadczenie w sprawie akceptacji Regulaminu i Polityki Prywatności, gdzie
  zawarta jest klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.
  Na adres poczty elektronicznej Klienta podany przez niego w procesie rejestracji
  Konta przesłany zostanie link umożliwiający weryfikację Konta. Logowanie do
  Konta polega na podaniu loginu oraz hasła ustalonych przez Klienta. Hasło jest
  poufne i nie powinno być nikomu udostępniane.

 2. Konto umożliwia Klientowi wprowadzenie lub modyfikację danych,
  dokonywanie lub sprawdzanie Zamówień oraz przeglądanie historii Zamówień.

 3. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas
  nieoznaczony.

 4. Klient może w każdym czasie zrezygnować z Konta w Sklepie poprzez przesłanie
  odpowiedniego żądania do Sprzedawcy drogą elektroniczną na adres e-mail:
  info@hempking.eu, lub pisemnie na adres Sprzedawcy: ul. Choroszczańska 24,
  15-732 Białystok. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych
  wyrażonej przy założeniu Konta oznacza rezygnację z Konta w Sklepie.

 5. Możliwe są również zakupy bez rejestracji Konta. Dane osobowe Klienta są
  pozyskiwane przez Sprzedawcę w celu realizacji umowy sprzedaży oraz dostawy
  zakupu.

 6. Usługa Newsletter ma na celu dostarczenie Klientowi zamówionych informacji
  dotyczących działalności Biodio Lab Sp. z o.o. (Dawniej: Biodio Sp. z o.o. Sp.k), niebędącej informacją o
  charakterze marketingowym.

 7. Korzystanie z Newsletter-a nie wymaga rejestracji Konta przez Klienta, ale
  wymaga udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, podania adresu
  poczty elektronicznej oraz złożenia oświadczenia w sprawie akceptacji
  Regulaminu i Polityki Prywatności, gdzie zawarta jest klauzula informacyjna
  dotycząca przetwarzania danych osobowych, a także opcjonalnie przekazywania
  informacji handlowych.

 8. Na adres poczty elektronicznej Klienta przesłany zostanie link potwierdzający
  subskrypcję Newsletter-a.

 9. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas
  nieoznaczony.

 10. Klient może w każdym czasie zrezygnować z Newsletter-a poprzez przesłanie
  odpowiedniego żądania do Sprzedawcy drogą elektroniczną na adres e-mail:
  info@hempking.eu lub rodo@hempking.eu, lub pisemnie na adres Sprzedawcy:
  ul. Choroszczańska 24, 15-732 Białystok. Wycofanie zgody na przetwarzanie
  danych osobowych wyrażonej przy zamówieniu Newslettera oznacza rezygnację
  z Newslettera.

 11. Biodio Lab Sp. z o.o. (Dawniej: Biodio Sp. z o.o. Sp.k) w celu promowania swoich produktów wysyła informacje o
  charakterze marketingowym drogą mailową i smsową, do osób, które wyraziły
  zgody marketingowe poprzez stronę internetową https://biowen.eu/.
  2. Zgoda marketingowa jest wyrażana na: przesyłanie informacji handlowej z a
  pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty
  elektronicznej (Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną), używanie
  telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów
  wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego (Prawo
  telekomunikacyjne), jak również na pozostawanie w bazie kontaktowej.

 12. Zgody marketingowe są dobrowolne i mogą być w każdym czasie wycofane.

 13. Biodio Lab Sp. z o.o. (Dawniej: Biodio Sp. z o.o. Sp.k) nie udostępnia danych klientów do prowadzenia
  marketingu przez inne podmioty.

 14. Biodio Lab Sp. z o.o. (Dawniej: Biodio Sp. z o.o. Sp.k) dba, by prowadzone kampanie marketingowe były zgodne
  z przepisami ustawy Prawo telekomunikacyjne i Ustawy o świadczeniu usług
  drogą elektroniczną, a także RODO.

 15. Sprzedawca umożliwia Klientom zamieszczanie na stronie Sklepu
  indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi (opinii, komentarzy) Klienta, w
  szczególności dotyczących Towarów.

 16. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za treści opinii i komentarzy
  umieszczanych przez Klienta.

 17. Usługa świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

 18. Korzystanie z usługi jest możliwe bez podania imienia i nazwiska Klienta. Do
  zamieszczenia opinii i komentarzy wymagane jest za wyrażenie zgody na
  przetwarzanie danych osobowych przez Biodio Lab Sp. z o.o. (Dawniej: Biodio Sp. z o.o. Sp.k) oraz zapoznanie
  się z Regulaminem i Polityką Prywatności i zawartą w nich klauzulą
  informacyjną.

 19. Sprzedawca może korzystać z opinii na potrzeby treści zamieszczanych w
  Serwisie.

ROZDZIAŁ 5. SPRZEDAŻ

 1. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie są nowe i nie mają wad.

 2. Szczegółowy opis Towaru znajduje się na stronie Sklepu.

 3. Na Towary mogą być udzielone gwarancja lub usługi posprzedażowe.
  Szczegółowa informacja w tym zakresie znajduje się w zakładce FAQ.
  Zamówienia i ich realizacja

 4. Zamówienie może być złożone poprzez wypełnienie Formularza, dostępnego w
  Sklepie.

 5. Zamówienia można składać po uprzednim zarejestrowaniu Konta w Sklepie lub
  bez rejestrowania Konta w Sklepie (gościnne zakupy).

 6. Klient zobowiązany jest do starannego wypełnienia Formularza, podając
  wszystkie dane zgodnie ze stanem faktycznym oraz określając wybrany sposób
  zapłaty i dostawy.

 7. Klient podaje w Formularzu dane oraz składa oświadczenia w sprawie akceptacji
  Regulaminu, przetwarzania danych osobowych, przekazywania informacji
  handlowych.

 8. Zamówienia w Sklepie można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
  Zamówienia składane w soboty, niedziele lub święta są rozpatrywane
  następnego dnia roboczego.

 9. Potwierdzenia złożenia Zamówienia dokonuje Klient poprzez wybranie
  przycisku (pola) oznaczonego „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Sprzedawca
  wyśle Klientowi na wskazany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie
  Zamówienia.

 10. Czas realizacji zamówienia (tj. do dnia wysyłki Towaru) wynosi do [4] dni
  roboczych.
  Płatności

 11. Wszystkie ceny Towarów podawane w Sklepie są cenami brutto w złotych
  polskich (ceny zawierają podatek VAT). Cena Towaru nie uwzględnia kosztów, o
  których mowa w punkcie 2 poniżej. Cena Towaru podana w chwili złożenia
  przez Klienta Zamówienia jest wiążąca dla obu stron.

 12. Koszty związane z dostawą Towaru (np. transport, dostarczenie, usługi
  pocztowe) i ewentualne inne koszty ponosi Klient. Wysokość tych kosztów może
  zależeć od wyboru Klienta co do sposobu dostawy Towaru. Informacja o
  wysokości tych kosztów jest przekazywana na etapie składania Zamówienia.

 13. Klient może wybrać formę płatności:

 • przelew tradycyjny – zapłata

 • przelew Online – PayU

 • karta płatnicza – PayU

 • za pobraniem – płatność przy odbiorze

 1. Na każdy sprzedany Produkt Sklep wystawia dowód zakupu i doręcza go
  Klientowi, o ile przepisy powszechnie obowiązującego prawa wymagają
  doręczenia.

 2. Klient zobowiązany jest do zapłaty w terminie [7] dni od dnia zawarcia umowy
  sprzedaży. Jeżeli w tym terminie Klient nie dokona zapłaty, wtedy – zgodnie z
  art. 491 § 1 kodeksu cywilnego (Dz.U.2017.459 t.j. ze zm.) – Sprzedawca
  wyznaczy Klientowi dodatkowy termin na zapłatę, po którego bezskutecznym
  upływie będzie uprawniony do odstąpienia od umowy. Jeżeli Klient oświadczy,
  że świadczenia nie spełni, Sprzedawca może odstąpić od umowy bez
  wyznaczenia terminu dodatkowego, także przed nadejściem oznaczonego
  terminu spełnienia świadczenia.

 3. Produkt wysyłany jest na adres wskazany przez Klienta w Formularzu, o ile
  Strony nie ustalą inaczej.

 4. Produkt jest dostarczany za pomocą firmy kurierskiej albo za pośrednictwem
  operatora pocztowego według wyboru Klienta. Paczka wysyłana za
  pośrednictwem operatora pocztowego powinna zostać dostarczana w ciągu [3]
  dni roboczych od dnia wysyłki Towaru, natomiast za pośrednictwem firmy
  kurierskiej – w ciągu [2] dni roboczych od dnia wysyłki Towaru.

 5. Klient może dokonać odbioru osobistego Towaru pod adresem [do ustalenia na
  terenie miasta Siemiatycze].

 6. Wraz z Towarem Sprzedawca wydaje Klientowi wszystkie elementy jego
  wyposażenia oraz instrukcje obsługi, konserwacji i inne dokumenty wymagane
  przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 7. Sprzedawca wskazuje, że:

 • z chwilą wydania Towaru Klientowi lub przewoźnikowi na Klienta przechodzą
  korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty
  lub uszkodzenia Towaru.Przy sprzedaży na rzecz Konsumenta niebezpieczeństwo
  przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Konsumenta z chwilą
  wydania Towaru Konsumentowi. Za wydanie Towaru uważa się jego powierzenie przez
  Sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli Sprzedawca nie miał wpływu na wybór
  przewoźnika przez Konsumenta,

 • przyjęcie przesyłki z Towarem przez Klienta bez zastrzeżeń powoduje
  wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia w przewozie, chyba że:

 1. szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki;

 2. zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika;

 3. ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa
  przewoźnika;

 4. dzkodę niedającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po
  przyjęciu przesyłki i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz
  udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do
  przewozu a jej wydaniem.

 1. Umowa nie jest zawarta na czas nieoznaczony i nie będzie podlegać
  automatycznemu przedłużeniu.

 2. Minimalny czas trwania zobowiązań Konsumenta wynikających z Umowy to czas
  realizacji Umowy, tj. dokonania zapłaty i odbioru Towaru.

 3. Korzystanie ze Sklepu przez Konsumenta nie łączy się z obowiązkiem złożenia
  kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych.

 4. Sprzedawca nie ma obowiązku i nie stosuje kodeksu dobrych praktyk, o którym
  mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu
  nieuczciwym praktykom rynkowym.

ROZDZIAŁ 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona w stosunkach prawnych z
  Klientami.

 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli Towar ma wadę
  fizyczną lub prawną (rękojmia) na zasadach określonych w przepisach kodeksu
  cywilnego oraz w ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o
  prawach konsumenta w tym na następujących zasadach:

 • wada fizyczna polega na niezgodności Towaru z umową. W szczególności Towar
  jest niezgodny z umową, jeżeli:

 1. Towar nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu
  na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

 2. Towar nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił
  Konsumenta;

 3. Towar nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedawcę
  przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej
  przeznaczenia;

 4. Towar został Konsumentowi wydany w stanie niezupełnym.

 1. Towar ma wadę prawną, jeżeli Towar stanowi własność osoby trzeciej albo
  jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu
  lub rozporządzaniu Towarem wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu; w
  razie sprzedaży prawa Sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie prawa;

 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które
  istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta lub wynikły z przyczyny
  tkwiącej w Towarze w tej samej chwili.

 3. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli
  Konsument wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy;

 4. jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania
  Towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia
  niebezpieczeństwa na Konsumenta;

 5. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie
  stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru konsumentowi, a jeśli
  Towarem nabywanym przez Konsumenta jest używana rzecz ruchoma, Sprzedawca
  odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem
  jednego roku od dnia wydania Towaru;

 6. uprawnienia Konsumenta z tytułu rękojmi to:

 1. żądanie obniżenia ceny Towaru albo odstąpienie od umowy, chyba że
  Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta
  wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie;

 2. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia
  wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany rzeczy
  żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w
  sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby
  nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez
  Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy
  wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod
  uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób
  zaspokojenia;

 1. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na
  koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego w umowie, a gdy
  takiego miejsca nie określono w umowie – do miejsca, w którym rzecz została jemu
  wydana.

ROZDZIAŁ 7. PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

 1. Reklamacje Klient powinien kierować do Sprzedawcy w formie pisemnej na
  adres: [info@hempking.eu]. Klient może skorzystać z wzoru reklamacji dostępnej
  w Sklepie, ale nie jest to warunkiem rozpatrzenia reklamacji.

 2. W przypadku stwierdzenia, że przesyłka z Towarem jest naruszona, doznała
  ubytku lub uszkodzenia, Klient powinien niezwłocznie (nie później niż w ciągu 7
  dni od dnia odbioru przesyłki) złożyć reklamację u Sprzedawcy. Takie działanie
  umożliwi dochodzenie roszczeń od przewoźnika. Nie jest to warunkiem
  rozpatrzenia reklamacji.

 3. Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis problemu i żądanie Klienta,
  ewentualnie także dokumentację fotograficzną.

 4. Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w terminie 30 dni. Jeżeli
  Sprzedawca nie ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta w terminie 14 dni,
  uważa się, że uznał ją za uzasadnioną.

 5. Jeśli reklamacja zostanie uznana, Sprzedawca podejmie odpowiednie działania.

 6. Istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania
  reklamacji i dochodzenia roszczeń w stosunkach prawnych z Konsumentami, w
  tym:

 1. możliwość rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pomocą platformy
  ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem
  http://ec.europa.eu/consumers/odr/;

 2. możliwość prowadzenia postępowania polubownego przed sądem
  powszechnym lub sądem polubownym lub innymi organami

 3. możliwość prowadzenia postępowania mediacyjnego z udziałem niezależnego
  mediatora.

ROZDZIAŁ 8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Odstąpienie od Umowy przez Sprzedawcę lub Klienta może nastąpić na zasadach
  określonych w przepisach kodeksu cywilnego (Dz.U.2017.459 t.j. ze zm.).

 2. Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od
  dnia otrzymania Towaru.

 3. Informacje o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta zawarte są w pouczeniu
  o prawie odstąpienia, dostępnym na stronie Sklepu.

 4. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do
  niektórych umów, tj.:

 • O świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za
  wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed
  rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez
  Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;

 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym,
  nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić
  przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;

 • w której Towarem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana
  według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego
  zindywidualizowanych potrzeb;

 • w której Towarem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca
  krótki termin przydatności do użycia;

 • w której Towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym
  opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze
  względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli
  opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 • w której Towarem są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój
  charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 • w której Towarem są napoje alkoholowe, których cena została
  uzgodniona przy zawarciu Umowy, a których dostarczenie może nastąpić
  dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku,
  nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;

 • w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał
  w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca
  świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument
  żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do
  wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy
  przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub
  rzeczy;

 • w której Towarem są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy
  komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli
  opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem
  umowy o prenumeratę;

 • zawartej w drodze aukcji publicznej;

 • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów
  mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług
  związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi
  lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia
  usługi;

 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku
  materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną
  zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i
  po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od
  umowy.

ROZDZIAŁ 9. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Prawa do Serwisu oraz treści w nim zawartych należą do Sprzedawcy .

 2. Adres strony, pod którym jest dostępny Sklep, a także zawartość strony
  internetowej https://biowen.eu/ stanowią przedmiot prawa autorskiego i są
  chronione przez prawo autorskie oraz prawo własności intelektualnej.

 3. Wszystkie logotypy, nazwy własne, projekty graficzne, filmy, teksty, formularze,
  skrypty, kody źródłowe, hasła, znaki towarowe, znaki serwisowe itp. są znakami
  zastrzeżonymi i należą do Sprzedawcy, producenta lub dystrybutora
  Towaru. Pobieranie, kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie, przesyłanie
  lub dystrybuowanie jakichkolwiek treści ze strony https://biowen.eu/ bez zgody
  właściciela jest zabronione.

ROZDZIAŁ 10. AKCJE PROMOCYJNE

 1. Ilość produktów promocyjnych jest przewidziana odgórnie. Sklep zastrzega sobie prawo do zakończenia akcji promocyjnej przed upływem czasu, w wypadku wyczerpania się puli produktów.

 2. Na uczestnika akcji promocyjnych przypada wyłącznie jeden produkt/zestaw produktów.
  Sklep ma prawo wysłać użytkownikowi jeden produkt promocyjny/zestaw promocyjny, nawet gdy użytkownik zamówi ich więcej, niż określona w regulaminie ilość.

 3. Promocje nie łączą się z innymi. Wyjątek stanowią promocje, których osobny regulamin wyraźnie o tym mówi.

ROZDZIAŁ 11. DEFINICJE, PROCEDURY, OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z DSA

   1. Niniejszy paragraf Regulaminu określa informacje na temat wszelkich ograniczeń, które nakłada Administrator w związku z korzystaniem z jego usług, w odniesieniu do informacji przekazywanych przez Odbiorców usługi, w tym między innymi: informacje na temat wszelkich polityk, procedur, środków i narzędzi wykorzystywanych na potrzeby moderowania treści, w tym na temat algorytmicznego podejmowania decyzji i przeglądu dokonywanego przez człowieka, a także na temat regulaminu wewnętrznego systemu rozpatrywania skarg, o wszelkich istotnych zmianach warunków korzystania z usług oraz mechanizmy zgłaszania Nielegalnych Treści. Administrator udostępnia ww. informacje i warunki korzystania z Serwisu w sposób zrozumiały i czytelny, także dla małoletnich odbiorców. Administrator projektuje, organizuje i obsługuje swoje Serwisy internetowe (oraz interfejsy) w sposób, który nie wprowadza w błąd Użytkowników ani nimi nie manipuluje lub w inny, istotny sposób nie zakłóca lub nie ogranicza zdolności Użytkowników do podejmowania wolnych i świadomych decyzji.

   2. Administrator jest dostawcą Usług pośrednich w rozumieniu DSA, oferującym usługi: zwykłego przekazu, hostingu “cachingu”.

   3. Usługi pośrednie świadczone przez Administratora polegają na umożliwieniu Odbiorcom usług zamieszczenia Treści w ramach Serwisu, takich jak: komentarze, opinie i oceny, tworzenie publicznych notatek w ramach kursu online, wysyłanie wiadomości w ogólnie dostępnym czacie.

   4. Administrator świadczy również Usługi pośrednie w ramach swoich profil dostępnych w Mediach społecznościowych tj. w portalu Instagram (link: https://www.instagram.com/biowen.eu/ Facebook (link: https://www.facebook.com/bioworldeconature) w tym grup na Facebooku, które administruje Administrator poprzez m.in.: umożliwianie Użytkownikom pozostawianie komentarzy pod zamieszczonymi postami, dodawanie postów, dodawanie ocen i opinii, dodawanie wiadomości w ramach publicznego czatu, pozostałe formy interakcji umożliwiające pozostawianie Treści dostępne w ww. portalach.

   5. Definicje użyte w treści niniejszego paragrafu oraz Regulaminu oznaczają:

 • Administrator – Sprzedawca, zgodnie z definicją zawartą w §2 Regulaminu, jak również przedsiębiorca, czyli osoba fizyczna lub prawna, bez względu na to, czy jest nim podmiot publiczny czy prywatny, która działa – w tym również za pośrednictwem osoby działającej w jego imieniu lub na jego rzecz – w celach związanych z jej działalnością handlową, gospodarczą, rzemieślniczą lub zawodową, świadczący usługi, o których mowa w niniejszym regulaminie, w tym usługi społeczeństwa informacyjnego w ramach Serwisu.

 • Odbiorca usługi – Klient lub Użytkownik lub osoba korzystająca z usług pośrednich lub innych usług społeczeństwa informacyjnego dostarczanych przez Administratora, w tym na przykład Sklepu, Serwisu, lub Mediów społecznościowych Administratora, w szczególności w celu poszukiwania informacji lub udostępniania jej.

 • Treści – wszelkie informacje przekazywane przez Użytkownika w dowolnej formie w ramach Sklepu, Serwisu, Mediów społecznościowych albo innych platform i miejsc należących lub moderowanych przez Administratora, w szczególności w ramach Strony lub Sklepu albo udostępnionych Użytkownikowi funkcjonalności tych miejsc.

 • Nielegalne Treści – oznaczają informacje, które same w sobie lub przez odniesienie do działania, w tym sprzedaży Towarów, Usług cyfrowych lub Treści cyfrowych lub świadczenia usług, nie są zgodne z prawem Unii lub z prawem jakiegokolwiek państwa członkowskiego, które jest zgodne z prawem Unii, niezależnie od konkretnego przedmiotu lub charakteru tego prawa.

 • Moderacja Treści – oznacza działania, bez względu na to czy są one zautomatyzowane, podejmowane przez Administratora lub współpracujących z nim dostawców usług pośrednich, których celem jest, w szczególności, wykrywanie, identyfikowanie i zwalczanie nielegalnych treści lub informacji niezgodnych z warunkami korzystania z ich usług, przekazywanych przez Odbiorców usługi, w tym wdrażane środki, które wpływają na dostępność, widoczność i osiągalność takich nielegalnych treści lub informacji, takie jak depozycjonowanie takich treści lub informacji, demonetyzacja, uniemożliwienie dostępu do nich lub ich usunięcie, lub które wpływają na możliwość przekazywania takich informacji przez odbiorców usługi, takie jak zamknięcie lub zawieszenie konta odbiorcy.

 • Usługa pośrednia – oznacza jedną z następujących usług społeczeństwa informacyjnego świadczoną przez Administratora: usługę „zwykłego przekazu” polegającą na transmisji w sieci telekomunikacyjnej informacji przekazanych przez Odbiorcę usługi lub na zapewnianiu dostępu do sieci telekomunikacyjnej; usługę „cachingu” polegającą na transmisji w sieci telekomunikacyjnej informacji przekazanych przez Odbiorcę usługi, obejmującą automatyczne, pośrednie i krótkotrwałe przechowywanie tej informacji, dokonywane wyłącznie w celu usprawnienia późniejszej transmisji informacji na żądanie innych odbiorców; usługę „hostingu” polegającą na przechowywaniu informacji przekazanych przez Odbiorcę usługi oraz na jego żądanie.

 • Platforma internetowa – oznacza usługę hostingu, która na żądanie Odbiorcy usługi przechowuje i rozpowszechnia publicznie informacje, chyba że takie działanie jest nieznaczną lub wyłącznie poboczną cechą innej usługi lub nieznaczną funkcją głównej usługi, i ze względów obiektywnych i technicznych nie można z niej skorzystać bez takiej innej usługi, a włączenie takiej cechy lub funkcji w taką inną usługę nie jest sposobem na obejście stosowania DSA.

 • Publiczne rozpowszechnianie – oznacza udostępnianie informacji na żądanie Odbiorcy usługi, który przekazał informacje, potencjalnie nieograniczonej liczbie osób trzecich.

 • Media społecznościowe – platformy społecznościowe, w ramach których Administrator tworzy dodatkowe kanały komunikacji z Użytkownikiem lub Odbiorcą dostarczanych przez niego informacji czy treści, czy to w ramach Zamówienia, w ramach publikowania treści publicznie dostępnych dla szerokiego grona odbiorców, czy też w ramach pozostałych form kontaktu z Odbiorcą treści, w tym kontaktu związanego z ofertami handlowymi, co w szczególności dotyczy: grup społecznościowych prywatnych lub publicznych, kanałów na platformach społecznościowych, kont publicznych, o których mowa m.in. w Polityce prywatności, tzw. fanpage, kanałów komunikacji, wewnątrz tych platform społecznościowych, itp.

   1. Punkt kontaktowy: Administrator wyznacza następujący pojedynczy punkt kontaktowy umożliwiający mu bezpośrednią komunikację – drogą elektroniczną – z organami państw członkowskich, Komisją i Radą Usług Cyfrowych, za pośrednictwem adresu e-mail lub telefonicznie na numer telefonu +48 884 734 844. Komunikacja może odbyć się w języku polskim.

   2. Administrator wyznacza następujący pojedynczy punkt kontaktowy umożliwiający Odbiorcom usługi bezpośrednią komunikację – drogą elektroniczną – z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail lub telefonicznie na numer telefonu: +48 884 734 844. Komunikacja może odbyć się w języku polskim.

   3. Treści nielegalne i niezgodne z warunkami korzystania z usług Administratora: Użytkownik nie może zamieszczać w ramach Serwisu, Platformy internetowej lub Mediów Społecznościowych Administratora Treści Nielegalnych lub niezgodnych z Regulaminem, Treści zawierających wulgaryzmy, hejt osób trzecich, spam, Treści sprzecznych z dobrymi obyczajami, w szczególności zawierających treści obraźliwe, czy naruszających uczucia religijne, dobra osobiste osób trzecich, lub wykazujące brak szacunku zgodnego z ogólnie pojętymi normami społecznymi i zasadami współżycia społecznego, Treści rasistowskich, wulgarnych, propagujących przemoc, zawierających treści pornograficzne, faszystowskie, dyskryminacyjne, o podtekście seksualnym, nieodpowiednie dla małoletnich użytkowników, itp., Treści naruszających prawa osób trzecich np. prawa autorskie czy prawa własności intelektualnej albo zmierzających do ujawnienia tajemnicy przedsiębiorstwa lub innych informacji poufnych, Treści zawierających odnośniki do innych stron internetowych (linki), podmiotów innych niż Serwis, konkurencyjnych serwisów internetowych czy sklepów internetowych, na które Administrator nie wyraził uprzednio zgody, w szczególności linki reklamowe, marketingowe, dotyczące zbiórek, lub inne linki o charakterze handlowym, Treści nawołujących i reklamujących inne serwisy, platformy, media społecznościowe, itp. Treści niezwiązanych z danym Towarem czy Usługą albo jakimkolwiek działaniem Administratora czy Serwisu, lub Treści niepowiązanych z tematyką Serwisu czy Mediów Społecznościowych Administratora, Treści zawierających dane osobowe lub kontaktowe, Treści powtarzalnych, które już pojawiły się w Serwisie lub Mediach Społecznościowych Administratora (Użytkownik zobowiązany jest przed publikacją Treści zweryfikować, czy nie będą one kopią Treści istniejących), Treści o charakterze technicznym, zapytań związanych z obsługą klienta dotyczącą produktów lub usług Administratora (w tym celu Użytkownik powinien skontaktować się na dane umieszczone w Regulaminie).

   4. Procedura zgłaszania Treści nielegalnych, procedura odwoławcza oraz Moderacja Treści: Użytkownik, który uzna daną Treść za Treść Nielegalną albo Treść naruszającą niniejszy regulamin jest uprawniony dokonać zgłoszenia tej Treści Administratorowi drogą elektroniczną na adres e-mail zawarty w Regulaminie wraz ze wskazaniem miejsca, w którym Administrator może zapoznać się z ww. Treścią oraz wszelkimi, niezbędnymi do rozpatrzenia zgłoszenia szczegółami, w tym danymi kontaktowymi Użytkownika oraz zaangażowanych osób trzecich (jeśli to możliwe). Użytkownik może skorzystać z formularza zgłoszenia Nielegalnych Treści, stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu.

   5. W przypadku braku podania danych kontaktowych Użytkownika zgłaszającego daną Treść Administrator nie będzie mógł skontaktować się z Użytkownikiem celem powiadomienia go o otrzymaniu zgłoszenia oraz o rezultacie rozpatrzenia zgłoszenia.

   6. Administrator niezwłocznie powiadomi Użytkownika o otrzymaniu zgłoszenia danej Treści.

   7. Administrator podejmuje decyzje w ramach zgłoszenia w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia, w sposób niearbitralny, obiektywny oraz z zachowaniem należytej staranności. Na potrzeby rozpatrywania i podejmowania decyzji Sprzedawca nie korzysta/ korzysta ze zautomatyzowanych środków.

   8. O rezultacie podjętej decyzji w sprawie zgłoszenia, jej treści i uzasadnieniu Administrator powiadamia Użytkownika bez zbędnej zwłoki.

   9. W przypadku wystąpienia Nielegalnych Treści albo Treści niezgodnych z Regulaminem, Administrator może je usunąć, ograniczyć ich widoczność, uniemożliwić do nich dostęp, depozycjonować lub pozostawić w Serwisie. Może także zawiesić, zakończyć lub w inny sposób ograniczyć płatności pieniężne, jeśli do takich dochodzi w Serwisie, zawiesić lub zakończyć świadczenie usługi w całości lub w części, albo zawiesić lub zamknąć konto Użytkownika lub osoby trzeciej. Jednocześnie, o swojej decyzji informuje Użytkownika oraz zaangażowane osoby trzecie przekazując im jasne i konkretne uzasadnienie decyzji (jeśli posiada ich dane kontaktowe).

   10. Użytkownik może odwołać się od decyzji Administratora w terminie 14 dni od dnia odebrania decyzji, przekazując jednocześnie uzasadnienie.

   11. Administrator rozpatruje odwołanie Użytkownika w terminie 14 dni od dnia jego odebrania, przekazując mu swoją decyzję wraz z uzasadnieniem.

   12. Odpowiedzialność Administratora za Treści Użytkownika: Administrator nie ponosi odpowiedzialności za Treści Użytkownika, szczególnie Nielegalne Treści pozostawione w ramach Serwisu czy Platformy internetowej, jeżeli działania Użytkownika są sprzeczne z Regulaminem lub przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Administrator dokłada wszelkich starań, aby postępować z takimi Treściami w sposób zgodny z przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz z Regulaminem, m.in. nie modyfikuje Treści w sposób wpływający na integralność przekazywanych lub udostępnianych informacji, nie ułatwia zamieszczania Nielegalnych Treści, niezwłocznie podejmuje działania w celu ich usunięcia lub uniemożliwienia dostępu do nich zgodnie z Regulaminem z poszanowaniem praw podstawowych Użytkowników, w tym prawa do wolności wypowiedzi i informacji, jak również podejmuje wszelkie działania w dobrej wierze i z zachowaniem należytej staranności. Algorytmiczne podejmowanie decyzji

   13. Algorytmiczne podejmowanie decyzji: W ramach Serwisu nie dochodzi do algorytmicznego podejmowania decyzji, w tym decyzji związanych z odwołaniami Użytkownika.

   14. Współpraca z organami publicznymi w zakresie powiadomień o Nielegalnych Treściach: W przypadku gdy Administrator poweźmie jakiekolwiek informacje dające podstawę do podejrzenia, że popełniono, popełnia się lub może dojść do popełnienia przestępstwa zagrażającego życiu lub bezpieczeństwu osoby lub osób, natychmiast informuje o swoim podejrzeniu organy ścigania lub organy sądowe zainteresowanego państwa członkowskiego lub zainteresowanych państw członkowskich i przekazuje wszystkie dostępne informacje na ten temat. Przekazywanie informacji koordynatorowi ds. usług cyfrowych

   15. Przekazywanie informacji koordynatorowi ds. usług cyfrowych: Administrator przekazuje koordynatorowi ds. usług cyfrowych właściwemu dla miejsca siedziby i Komisji – na ich wniosek i bez zbędnej zwłoki – informacje na temat średniej liczby aktywnych miesięcznie odbiorców usługi w Unii, obliczonej jako średnia liczba w okresie poprzednich sześciu miesięcy, zaktualizowane na moment złożenia takiego wniosku. Koordynator ds. usług cyfrowych lub Komisja mogą zażądać, aby Administrator przekazał dodatkowe informacje dotyczące obliczenia, w tym wyjaśnienia i uzasadnienie odnośnie do wykorzystanych danych. Informacje te nie mogą zawierać danych osobowych. Zakończenie korzystania z usług Administratora

   16. Zakończenie korzystania z usług Administratora: Użytkownik jest uprawniony do zakończenia korzystania z usług Administratora w każdym momencie. W tym celu może użyć dostępnych form zakończenia korzystania z usług jak np. automatyczne kliknięcie w określone przyciski umożliwiające usunięcie konta albo wypisanie się z danej usługi, zaprzestanie obserwowania Mediów Społecznościowych Administratora, czy poprzez usunięcie zamieszczonych przez siebie Treści, jak również może skontaktować się ze Sprzedawcą na dane podane w niniejszym regulaminie. Niniejsze postanowienie nie uchybia obowiązkom i uprawnieniom Administratora wynikającym z innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa i dalszego przechowywania danych, w tym danych osobowych, w szczególności w celach wskazanych w Polityce prywatności, a wynikających z RODO lub innych ustaw.

   17. Zmiany zasad korzystania z usług Administratora: Administrator za pomocą odpowiednich środków niezwłocznie poinformuje Użytkownika o istotnych zmianach wprowadzonych w warunkach korzystania z usług Administratora, m.in. w przypadku zmiany zasad dotyczących informacji dozwolonych na temat jego usług lub o innych tego rodzaju zmianach, które mogą mieć bezpośredni wpływ na zdolność Odbiorców do korzystania z usługi, włączając do tego zmiany, o których mowa w ust. 14 niniejszego Regulaminu.

ROZDZIAŁ 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem w stosunkach prawnych Klientami lub Konsumentami zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 2. Wszelkie odstępstwa od Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 3. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu między Sprzedawcą i Klientem będzie sąd właściwy według siedziby Sprzedawcy. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu między Sprzedawcą i Konsumentem będzie sąd właściwy według zasad ogólnych (sąd miejsca zamieszkania pozwanego) albo inny dogodniejszy dla Konsumenta (według art. 31-37 kodeksu postępowania
  cywilnego).


Nota prawna dotycząca zakazu kopiowania treści ze strony www.biowen.eu
Wszystkie materiały umieszczone w serwisie www.biowen.eu są chronione prawami
autorskimi.

Właścicielem praw majątkowych do umieszczonych na stronie materiałów
jest Biodio Lab Sp. z o.o. (Dawniej: Biodio Sp. z o.o. Sp.k)z siedzibą w Białymstoku przy ul. Choroszczańskiej 24,
15-732 Białystok. Właściciel autorskich praw majątkowych zastrzega, w rozumieniu art. 25 ust.1
pkt.1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, że
dalsze rozpowszechnianie materiałów opublikowanych na stronie internetowej
www.biowen.eu bez pisemnej zgody jest zabronione niezależnie od celu.
Zabronione jest kopiowanie i rozpowszechnianie zamieszczonych na stronie
fotografii, grafik, projektów, tekstów, broszur, szaty graficznej itp. pod groźbą
sankcji prawnych oraz umieszczanie materiałów lub ich części pochodzących z
www.biowen.eu na jakimkolwiek serwisie internetowym lub serwerze.